AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

https://www.petitinuna.com

 1. Informació general

En compliment amb el deure d’informació disposat a la llei 34/2002 de serveis de la societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de Juliol, es facilita a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://www.petitinuna.com, (en endavant, Lloc Web) la ostenta: Jordi Blanes Priego, amb NIF: 39385797E, i amb les següents dades de contacte:

E-mail: info@petitinuna.com

 1. Termes i condicions generals d’us

L’objecte de les condicions: El Lloc Web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc Web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant a les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixin als Usuaris (en endavant, Serveis).

Petit&Nuna es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en aquest poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Petit&Nuna pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren al Lloc Web o l’accés als mateixos.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagi contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per Petit&Nuna o, en el seu cas, tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, en aquest cas s’informarà de forma clara i/o es posarà a disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les que aquest es regeixi.

L’ús d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc Web es podrà fer mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Petit&Nuna, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició de Usuari, per la qual cosa s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves darreres modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El Lloc Web de Petit&Nuna proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades proporcionades per Petit&Nuna sense que sigui contrari a allò disposat per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis estesos per Petit&Nuna per a l’accés a certs Continguts o Serveis proporcionats pel Lloc Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Petit&Nuna sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació enregistrada en els formularis esmentats, tals com, per no només com, el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Petit&Nuna es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la Llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Petit&Nuna no serà responsable de les opinions fetes pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver.

EL simple accés a aquest Lloc Web no suposa cap tipus de relació de caràcter comercial entre Petit&Nuna i l’Usuari.

Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Petit&Nuna es dirigeix a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i/o navegar per les pàgines del Lloc Web.

 • Accés i navegació al Lloc Web: exclusió de garanties i responsabilitat

Petit&Nuna no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Petit&Nuna farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, no obstant, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut software al que es pugui accedir a través d’aquest Lloc Web, estigui lliure d’error o provoqui un dany al sistema informàtic (software i hardware) de l’Usuari. En cap cas Petit&Nuna serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent però no limitant als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Petit&Nuna tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable en cap sentit de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin donar-se.

 1. Política de privacitat i protecció de dades

Petit&Nuna es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa Espanyola i Europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits a Petit&Nuna és: Jordi Blanes Priego, amb NIF: 39385797E (en endavant, també Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Email: info@petitinuna.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecte Petit&Nuna. L’Usuari pot contactar amb el DPD desginat per el Responsable del tractament fent servir les següents dades de contacte:_______________

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment d’allò establert al RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recaptats per Petit&Nuna mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats als nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Petit&Nuna i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix. Així mateix, de conformitat amb el previst al RGPD i la LOPD-GDD, excepte que sigui d’aplicació la excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament portades a terme i les restants circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetran als següents principis recollits a l’Article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades: explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es mantindran de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi de integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixi.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a Petit&Nuna són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’Article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Petit&Nuna es compromet a recavar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o vàries finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tant fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions que l’Usuari hagi o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas de que el compliment d’algun d’ells sigui obligatori degut a que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a les quals es destinaran les dades personals

Les dades personals són recavats i gestionats per Petit&Nuna amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest darrer ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Petit&Nuna, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donaran a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 1 mes, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartits amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

Respectant allò establert als Articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Petit&Nuna. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors pel tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la que els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Petit&Nuna es comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de forma que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, al ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant, degut a que Petit&Nuna no poden garantir la inexpugnabilitat d’Internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es doni una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint allò establert a l’Article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que la confidencialitat esmentada sigui respectada pels seus empleats, associats, i a tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre Petit&Nuna i podrà, per tant, exercir davant el Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD:

 • Dret a l’accés: és el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Petit&Nuna està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Petit&Nuna hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplerts.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): és el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació haurà d’adoptar mesures raonables per a informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament serà il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que el tractament es faci per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o cesi el tractament dels mateixos per part de Petit&Nuna.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: és el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils existent, excepte que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://www.petitinuna.com”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos que s’accepti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Direcció postal: C/Guardiola, 26
Correu electrònic: info@petitinuna.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure híper-vincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Petit&Nuna, i que per tant no són operats per Petit&Nuna. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma que s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

Petit&Nuna es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privacitat seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 6 d’Agost del 2021 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD).

 1. Política de cookies

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador fet servir per cada Usuari – als diferents dispositius que pugui fer servir per navegar – perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recavada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui connectar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’Usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a l’ús d’aquestes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Petit&Nuna per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recava es fa servir per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant habitual del Lloc Web i adapta el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

L’/Les entitat/s encarregada/es del subministrament de cookies podrà/n cedir aquesta informació a tercers, sempre i quan ho exigeixi la llei o sigui un tercer qui processi aquesta informació per aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

Petit&Nuna incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a aquestes a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies i, en el seu cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Des-habilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot des-habilitar, rebutjar i eliminar les cookies –total o parcialment– instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els que es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha de consultar les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui fent servir. En el supòsit que rebutgi l’ús de cookies –total o parcialment– podrà seguir fent servir el Lloc Web, si bé podrà tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del mateix.

Canvis a la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies del Lloc Web canviï o s’actualitzi, per això és recomanable que l’Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què fem servir les cookies.

 1. Política d’enllaços

S’informa que el Lloc Web de Petit&Nuna posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de recerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyen i/o gestionen tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de recerca al Lloc Web té com a objectiu facilitar als Usuaris la recerca i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

Petit&Nuna no ofereix ni comercialitza per si ni per mitja de tercers els productes i/o serveis disponibles en els llocs enllaçats mencionats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs alienes a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Petit&Nuna en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent als llocs enllaçats esmentats.

Petit&Nuna no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Petit&Nuna i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’Usuari o tercer que realitzi un híper-vincle des d’una pàgina web d’un altre lloc web diferent, al Lloc Web de Petit&Nuna haurà de saber que:

No es permet la reproducció –total o parcialment– de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Petit&Nuna.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc Web de Petit&Nuna, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció de l’híper-vincle, el Lloc Web on s’estableixi aquest híper-enllaç no contindrà cap element d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Petit&Nuna.

L’establiment de l’híper-vincle no implicarà l’existència de relacions entre Petit&Nuna i el titular del lloc web des d’on es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Petit&Nuna dels continguts, serveis i/o activitats ofertes en aquest lloc web i viceversa.

 • Propietat intel·lectual i industrial

Petit&Nuna per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts al mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran per tant obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Petit&Nuna.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposin una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Petit&Nuna a través de les dades de contacte de l’apartat de INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

 • Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Petit&Nuna es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per l’ús indegut del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Petit&Nuna es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 30 d’Octubre del 2022